โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME วงเงิน 500 ล้านบาท

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ


 1. เป็นเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่มีภาระหนี้เงินต้นวงเงินกู้สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) คงเหลืออยู่กับกองทุน
 2. เป็นเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่มีสถานะต้องไม่เป็น NPL มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ปกติ หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ทั้งนี้ ผ่อนปรนประวัติการชำระหนี้ล่าช้าไม่เกิน 2 ครั้ง หรือค้างค่างวดไม่เงิน 2 งวด ณ วันที่ยื่นขอเข้าร่วมหลักเกณฑ์
 3. เป็นเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุน ดังนี้
  • สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 1 และ 2
  • สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs – คนตัวเล็ก ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 1 และ 2
  • หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

วัตถุประสงค์การกู้


 1. เพื่อเป็นเงินทุนช่วยเหลือและสนับสนุนลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 2. เพื่อใช้ในการปรับปรุง ลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ หรือฟื้นฟูกิจการในปัจจุบัน หรือ เริ่มต้นกิจการใหม่
 3. หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

กรอบวงเงินโครงการ


 • 500 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท)

การรับสมัครและคัดเลือกเอสเอ็มอีเข้าโครงการ


 1. ลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ยื่นความประสงค์เข้าร่วมหลักเกณฑ์ ด้วยความสมัครใจ ณ หน่วยร่วมดำเนินการทุกสาขาในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการจัดตั้งอยู่ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยร่วมดำเนินการกำหนด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน
 2. หน่วยร่วมดำเนินการ มีอำนาจพิจารณาลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนา      เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้าสู่กระบวนการอนุมัติการให้สินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อต่อราย


 • สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท (สามล้านบาท)
 • ทั้งนี้ เมื่อรวมกับภาระหนี้เงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยคงค้างของสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ต้องไม่เกินจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเดิม

ประเภทสินเชื่อและระยะเวลาการให้กู้ยืม


 1. เงินกู้สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ระยะเวลากู้ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
 2. ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้


 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารประกาศกำหนด
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยร่วมดำเนินการ แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าธรรมเนียมการกู้


 • ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

หลักประกัน


พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นสำคัญ โดยมีการผ่อนปรนหลักประกัน ดังนี้

 1. ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ ผู้ได้รับประโยชน์จากสินเชื่อค้ำประกันเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 2. กรณีนำเงินของกองทุนไปลงทุนในเครื่องจักร หรือ ยานพาหนะ ให้จดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 3. กรณีนำเงินไปลงทุนในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้มีการจัดทำประกันภัยแก่หลักประกันตามแนวทางของหน่วยร่วมดำเนินการ

อื่น ๆ


หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

การยื่นสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.smebank.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย Call Center ของ SME D Bank โทร.1357

ติดต่อสอบถาม