ปลัดฯ ณัฐพล นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อปี 67

ปลัดฯ ณัฐพล นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อปี 67

3 พฤษภาคม 2567 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้ง 76-4/2567 โดยมีนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (สอป.) นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง นายเตมีย์ พันธุวงค์ราช ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปี 67 กรอบวงเงิน 1,900 ล้านบาท โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเพื่อให้กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจ และผู้ประกอบการเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งข้อดีของสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ คือ 1) กองทุนมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาด 2) กองทุนเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่อง โดยมีหลักประกันที่ผ่อนปรนและหลากหลายมากกว่าสถาบันการเงิน นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถนำหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงใบรับรองจากหน่วยงานเครือข่าย และการได้รับรางวัล SME ดีเด่น มาใช้เป็นหลักประกันได้อีกด้วย

ที่มา: Link

ติดต่อสอบถาม