ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยอนุมัติโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs คนตัวเล็กวงเงิน 8,000 ล้านบาท ให้ใช้แหล่งทุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุน การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น และเพื่อสนับสนุนและดำเนินงานอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ประกอบการตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร โดยกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนในการลดอุปสรรคและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม