วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

กองทุน สร้างโอกาส เสริมความเข้มแข็ง ให้กับเอสเอ็มอีไทย เพื่อพัฒนาประเทศ ภายใต้กลไกประชารัฐ

พันธกิจ

  1. ขับเคลื่อน และพัฒนาเอสเอ็มอีเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค 4.0
  2. ส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น
  3. ช่วยเหลือด้านเงินทุน เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เอสเอ็มอีไทย เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  4. สนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นการแก้ไขปัญหาเอสเอ็มอีเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล

ค่านิยม

บริการด้วยใจ ทำงานโปร่งใส บูรณาการทุกฝ่าย

ติดต่อสอบถาม