วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  2. เพื่อสร้างเอสเอ็มอีที่เข้มแข็งบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
  3. เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีความสามารถด้านการแข่งขัน
  4. เพื่อบริหารจัดการกองทุนเอสเอ็มอีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมั่นคง
ติดต่อสอบถาม