คู่มือการขอสินเชื่อ

วัตถุประสงค์การกู้


 • เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ เช่น สิ่งปลูกสร้าง, เครื่องจักร/อุปกรณ์, ยานพาหนะ หรือ ระบบงาน
 • เพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

คุณสมบัติผู้กู้


 1. เป็นเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิตให้บริการ ค้าปลีกค้าส่ง หรือผู้ใช้ในธุรกิจ ดังนี้
  • กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  • เครื่องมือทางการแพทย์
  • ผู้ผลิต/ผู้ใช้หุ่นยนต์
  • เครื่องจักรอัตโนมัติหรือระบบ AI
  • กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
  • ธุรกิจ Tech Startup
 2. ไม่เป็น NPL หรือ ถูกดำเนินคดี มีประวัติชำระหนี้ปกติ
 3. ให้สินเชื่อใหม่แก่เอสเอ็มอีที่ไม่ใช่ลูกหนี้เดิมของกองทุน สสว. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 4. ปัจจุบันยังประกอบกิจการและมีความสามารถชำระหนี้ตามที่กองทุนกำหนด
ติดต่อสอบถาม